مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول 93-94 جلسه 61

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت یکم درس خارج اصول بعد از نسخ وجوب آیا جواز باقی است یا خیر؟ آیا بعد از نسخ وجوب جواز قابل بقاء است یا قابل بقاء نیست؟ به عنوان نمونه مدتی مسلمین به سمت بیت المقدس نماز می خواندند سپس آیه نازل شد« فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 62

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت و دوم درس خارج اصول بحثمان راجع به کلام مرحوم عراقی بود، در خصوص نسخ وجوب که قصد شد در مقام دلالت و در مقام اثبات دلیل آن بررسی می کنیم. مرحوم عراقی فرمودند: یک دلیل ناسخ داریم یک دلیلی منسوخ. دلیل منسوخ ظهور دارد در شدت اراده، و […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 63

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت و سوم درس خارج اصول این فصل  راجع به واجب تخییری است که در مقابل واجب تعیینی است، در واجب تعیینی شارع عملی را به گونۀ معین واجب کرده است منتهی این گاهی عینی است یعنی به گونه ای آحاد مکلّفین وظیفه دارند آن را انجام دهند، گاهی کفایی […]