مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول 93-94 جلسه 48

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه چهلم و هشتم درس خارج اصول بحثمان راجع به مقدماتی بود که مرحوم میرزای نائینی مطرح کردند. در این جلسه به مقدمه چهارم می پردازیم که مهمترین مقدمه است. توضیح اجمالی چند نکته برای بیان مقدمه چهارم مرحوم نائینی اطلاق و تقیید به دو قسم است: تبیین اطلاق و تقیید […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 49

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه چهلم و نهم درس خارج اصول بحثمان درمقدمه چهارم بود که مرحوم نائینی بیان کردند،ایشان اطلاق و تقیید را بر سه قسم دانستند؛ اطلاق و تقیید لحاظی. اطلاق و تقیید ملاکی. اطلاق و تقیید ذاتی. حال باید دید مقدمه مرحوم نایینی که جلسه قبل بیان گردید چه نتایجی به همراه […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 50

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاهم درس خارج اصول مرحوم نایینی چند مقدمه در بحث ترتب بیان کردند که تا به حال 4 مقدمه ذکر گردید. مقدمه پنجم مربوط به این است که موارد ترتب از غیر موارد ترتب چگونه تمیز داده می شود. ایشان موضوعات و شرایط خطاب   را به اقسامی تقسیم می کنند […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 51

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و یکم درس خارج اصول کلام در بیان مقدمۀ پنجم بود، بعد از آنکه اقسام شر ط و موضوع را بیان کردند، ایشان می خواهند شکل مترتب را مرتفع کنند، اشکال این است که ایشان فرمودند در ایجاب جمع بین ضدین این است که محال است، اگر منتهی نشود […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 52

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و دوم درس خارج اصول بحثمان در باب ترتب بود و کلام مرحوم نائینی که فرمودند؛ ترتب به طلب جمع بین ضدین منتهی می شود. در جلسۀ قبل یک وجه را ذکر کردیم و وجه دیگر از نظر ایشان بر اینکه ترتب به طلب جمع بین ضدین نمی انجامد […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 53

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و سوم درس خارج اصول بحثمان راجع به ترتب بود و اصل امکان یا عدم امکان ترتب، مقدماتی از مرحوم نائینی ذکر شد و نتیجه گرفته شد بر امکان ترتب، اشکالات هم پاسخ داده شد. از جمله تنبیهاتی که در بحث ترتب است این است که مور ترتب در […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 54

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و چهارم درس خارج اصول تنبیهی راجع به ترتب ذکر گردید، و بیان شد که کلام مرحوم نائینی در این باب در مورد ترتب باید این نکته را در نظر بگیریم، که هر دو مضیق باشند، دو واجب آنی باشند نه تدریجی، اینکه مورد ترتب اعم باشد، صُوَری در […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 55

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و پنجم درس خارج اصول بحث در باب فصل الأمر مع علمه به انتفاء شرطه بود، هل یجوز امر الآمر مع عمله به انتفاء شرطه ام لا؟ آمر، قانونگذار و شارع مکلف را امر می کند به صلوة یا صوم با علم به فقدان شرط وجود و شرط امر، […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 56

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و ششم درس خارج اصول بحث ما راجع به «امر الامر مع علمه به انتفاء شرطه» بود؛ هل یجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه؟ آیا جایز است که شارع با اینکه علم دارد بر اینکه شرط وجود منتفی است ما را به چیزی امر کند؟ به عنوان مثال […]

درس خارج اصول 93-94 جلسه 57

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و هفتم درس خارج اصول هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، مرجع ضمیر شرطه چیست؟ مرحوم آخوند در کفایه فرمودند: در این فرض صنعت استخدام وجود دارد، صنعت استخدام یعنی لفظ دارای چند معنا است، از لفظ یک معنا اراده می شود و ضمیری که به لفظ […]