مطالب توسط mostafa mokhtari

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۵۵

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و پنجم درس خارج اصول بحث در باب فصل الأمر مع علمه به انتفاء شرطه بود، هل یجوز امر الآمر مع عمله به انتفاء شرطه ام لا؟ آمر، قانونگذار و شارع مکلف را امر می کند به صلوه یا صوم با علم به فقدان شرط وجود و شرط امر، […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۵۶

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و ششم درس خارج اصول بحث ما راجع به «امر الامر مع علمه به انتفاء شرطه» بود؛ هل یجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه؟ آیا جایز است که شارع با اینکه علم دارد بر اینکه شرط وجود منتفی است ما را به چیزی امر کند؟ به عنوان مثال […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و هفتم درس خارج اصول هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، مرجع ضمیر شرطه چیست؟ مرحوم آخوند در کفایه فرمودند: در این فرض صنعت استخدام وجود دارد، صنعت استخدام یعنی لفظ دارای چند معنا است، از لفظ یک معنا اراده می شود و ضمیری که به لفظ […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و هشتم درس خارج اصول فصل بعدی این است که «هل الامر متعلق بالطبائع او بالافراد» بحثی که در اصول معروف است و از طرف علمای اصول هم مطرح شده است این است که آیا امر متعلق به طبیعت است یا متعلق به فرد؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۵۹

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و نهم درس خارج اصول بحث ما راجع به این بود که «هل الامر متعلق بالطبائع او بالافراد» آیا امر تعلق به طبائع دارد یا به افراد؟ بیان شد که عده­ای معتقدند که متعلق امر طبیعت است و عده­ای معتقدند که متعلق امر افراد است نه طبیعت. ادلۀ کسانی […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۶۰

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصتم درس خارج اصول فصلٌ: إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟ بحث امروز راجع به این است که اگر مدتی حکم وجوب بر عملی مترتب بود بعد آن حکم وجوب فسخ شد، آیا جواز در ضمن وجوب باقی می­ماند یا باقی نمی­ماند؟ مثل اینکه مدتی مسلمانان به سمت […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۶۱

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت یکم درس خارج اصول بعد از نسخ وجوب آیا جواز باقی است یا خیر؟ آیا بعد از نسخ وجوب جواز قابل بقاء است یا قابل بقاء نیست؟ به عنوان نمونه مدتی مسلمین به سمت بیت المقدس نماز می خواندند سپس آیه نازل شد« فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۶۲

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت و دوم درس خارج اصول بحثمان راجع به کلام مرحوم عراقی بود، در خصوص نسخ وجوب که قصد شد در مقام دلالت و در مقام اثبات دلیل آن بررسی می کنیم. مرحوم عراقی فرمودند: یک دلیل ناسخ داریم یک دلیلی منسوخ. دلیل منسوخ ظهور دارد در شدت اراده، و […]

درس خارج اصول ۹۳-۹۴ جلسه ۶۳

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه شصت و سوم درس خارج اصول این فصل  راجع به واجب تخییری است که در مقابل واجب تعیینی است، در واجب تعیینی شارع عملی را به گونۀ معین واجب کرده است منتهی این گاهی عینی است یعنی به گونه ای آحاد مکلّفین وظیفه دارند آن را انجام دهند، گاهی کفایی […]